ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γενική αίματος, βιοχημικές, γενική ούρων, καλλιέργεις, βιοψίες, κυταρολογικές.